Ochrona danych osobowych

 

 

Inspektorem ochrony danych osobowych w NZOZ Centrum Medyczne „Kącik” jest

mgr Magdalena Waszak, e-mail: iod@rynek26a.pl

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów

NZOZ Centrum Medyczne "Kącik"

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”):

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne "Kącik" Teodozja Kuligowska-Żak, Rynek 26a, 34-120, Andrychów, tel. 33 870 33 01, 518 314 616, 506 026 435; adres e-mail: kontakt@rynek26a.pl („Administrator Danych”).

 2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego - na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

 • związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku  z ustawą z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby wykonujące zawód medyczny, współpracujące z Administratorem Danych, podmioty lecznicze współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Administratora Danych, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora Danych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętów diagnostycznego), inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • W przypadku przetwarzania danych w celach zdrowotnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

 • W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 3. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 


 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Szanowni Państwo

W NZOZ Centrum Medyczne „Kącik” stosowany jest monitoring wizyjny z możliwością rejestracji obrazu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska-Żak z siedzibą przy ul. Rynek 26a, 34-120 Andrychów.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rynek26a.pl

 3. Informujemy, że monitoring wizyjny w NZOZ Centrum Medyczne „Kącik” jest stosowany
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony obiektu i mienia NZOZ. Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są tereny wokół NZOZ oraz obszary wewnątrz budynku tj. Rejestracja, korytarze i poczekalnie dla Pacjentów. Wszystkie obszary monitorowane zostały oznakowane piktogramami.

 4. Monitoring wizyjny jest realizowany przez NZOZ Centrum Medyczne „Kącik” na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych

 • w zw. z art. 222 Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.)

 • w zw. z art. 22 ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2018r. poz. 160 ze zm.)

 1. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym.

 2. Będziemy udostępniać kopię Pani/Pana danych z systemu monitoringu pod warunkiem, że takie udostępnienie nie naruszy dóbr osobistych osób trzecich.

 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z wielkości przestrzeni dyskowej przeznaczonej na zapis nagrań, ale nie dłużej niż 14 dni. Po upływie tego okresu nagrania są nadpisywane przez kolejne obrazy i nie będzie możliwości ich odtworzenia.

 4. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.


 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych dla nadawców i odbiorców korespondencji

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska-Żak z siedzibą przy ul. Rynek 26a, 34-120 Andrychów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rynek26a.pl

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu prowadzenia korespondencji, a także w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i odszkodowań.

4. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz powierzać podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne Umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom usług IT, operatorom systemów informatycznych

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich usunięcia.

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 1 rok, a w razie konieczności także przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego prowadzenia korespondencji.

8. Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.


 

  


 


  


All content © NZOZ Centrum Medyczne 'Kącik' . All rights reserved.