Rodo

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów NZOZ Centrum Medyczne "Kącik"

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”):

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne "Kącik" Teodozja Kuligowska-Żak, Rynek 26a, 34-120, Andrychów, tel. 33 870 33 01, 518 314 616, 506 026 435; adres e-mail: kontakt@rynek26a.pl („Administrator Danych”).
 2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego - na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
 • związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku  z ustawą z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby wykonujące zawód medyczny, współpracujące z Administratorem Danych, podmioty lecznicze współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Administratora Danych, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora Danych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętów diagnostycznego), inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 • W przypadku przetwarzania danych w celach zdrowotnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 
 

All content © NZOZ Centrum Medyczne 'Kącik' . All rights reserved.